Política de privacitat

Política de privacitat
PAL BEACH GESTIÓ S.A.
Carrer Rafel Savalls, 33
17230 Palamós, Girona
972600988 www.palbeach.com

1. Termes d’ús
2. Política de Privacitat
3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
4. Jurisdicció i fur aplicable

La present informació legal regula l'ús del servei de la web www.palbeach.com que Pal Beach Gestió S.A. posa a disposició dels usuaris d'Internet.
L’ús de la web atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant, l’ 'Usuari') i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Pal Beach Gestió S.A., en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot patir modificacions.

1. TERMES D’ÚS

Pal Beach Gestió S.A. és la societat titular de la web www.palbeach.com entre altres.
Pal Beach Gestió S.A. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest web i no estigui gestionat directament pel nostre webmaster.
Pal Beach Gestió S.A. es reserva el dret a portar a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Titular garanteix el compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Quan li siguin sol·licitades dades personals a través del present lloc web, l'Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són vertaderes i es fa responsable de comunicar a Pal Beach Gestió S.A. qualsevol modificació de les mateixes amb l'objectiu de mantenir les dades actualitzades. Pal Beach Gestió S.A. es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L'emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l'èxit dels serveis posats a disposició de l'usuari en el present lloc web. En el cas de no facilitar totes les dades o ser aquestes inexactes, Pal Beach Gestió S.A. no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.

Pal Beach Gestió S.A. es compromet a demanar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat per l'Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l'Usuari d'acord amb la legislació aplicable.

Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a lloguers@palbeach.com. Així mateix, se l'informa de la possibilitat de posar en coneixement a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades qualsevol incidència sobre el tractament de les seves dades. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades té la funció de vetllar pel compliment de la legislació i controlar la seva aplicació. Pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de l'adreça web www.agpd.es o mitjançant el telèfon 912 66 35 17.


3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de Pal Beach Gestió S.A. i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de Pal Beach Gestió S.A. que apareixen al web són titularitat de la mateixa entitat i com a tal, estan degudament registrats.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat de Pal Beach Gestió S.A. no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part de Pal Beach Gestió S.A., llevat que s'indiqui el contrari.

4. JURISDICCIÓ I FUR APLICABLE

En compliment del que preveu l'art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic es posa de manifest que l'empresa Pal Beach Gestió S.A. amb NIF A-17/564170, inscrita en el Registre Mercantil de Girona tom 1298, Foli 156, Full GI-22076, i és titular del domini d'internet "www.palbeach.com", amb domicili a Carrer Rafel Savalls, 33 a 17230 Palamós, Girona. Els conflictes que puguin sorgir per l'aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d'Espanya i seran resolts pels jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial del domicili social de la Companyia o grup.